Terapeutyczna Szkoła Podstawowa nr 119 we Wrocławiu sekretariat.sp119@wroclawskaedukacja.pl 71 798 68 41

Zapraszamy dzieci
z dysleksją rozwojową

Trwa rekrutacja

Termin składania dokumentów do 31 marca 2017 r.

O szkole

Zapraszamy dzieci:

  • ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
  • z nieharmonijnym rozwojem funkcji poznawczych,
  • z lękami szkolnymi wynikającymi z długotrwałego doświadczania niepowodzeń w nauce (wycofanie, utrata wiary w swoje możliwości, niepewność).

Kompleksowe działania szkoły opierają się na:

  • terapii pedagogicznej i innych formach wspierania rozwoju uczniów,
  • edukacji (wg programu szkoły masowej),
  • promocji zdrowia psychofizycznego dzieci.

Edukację opieramy na indywidualnym podejściu do potrzeb dziecka oraz na wielozmysłowym poznaniu i samodzielnym odkrywaniu. Dzięki różnorodności stosowanych form terapii i pomocy nasi uczniowie nabywają umiejętności, które umożliwiają im radzenie sobie z trudnościami w nauce.

Spot reklamowy